free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hostingARIEL ZUCKERMAN - LAKAR - لاكر - BENTUK - بنتوق - CORAK - چورق - RANCANGAN - رانچڠن - PRODUCT DESIGN - עצוב המוצר

SAUDARAKU BAGINDA ARIEL ZUCKERMAN

ARIEL ZUCKERMAN - LAKAR - لاكر - BENTUK - بنتوق - CORAK - چورق - RANCANGAN - رانچڠن - PRODUCT DESIGN - עצוב המוצר

LINKS ABOUT BEITAR JERUSALEM FOOTBALL CLUB AND BEITAR JERUSALEM BASKEBALL CLUB

בית"ר ירושלים #כדורסל#

ONE.CO.IL 21/3/2013 : תואר ראשון: בית"ר ירושלים זכתה בגביע האיגוד

YNET 21/3/2013 : בית"ר ירושלים זכתה בגביע האיגוד

FACEBOOK : BEITAR JERUSALEM B.C בית"ר ירושלים כדורסל אתר קבוצת הכדורסל של בית"ר ירושלים אתר קבוצת הכדורגל של בית"ר ירושלים

BEITAR.NET 21/3/2013 : קבוצת הכדורסל של בית"ר ירושלים זכתה בתואר ראשון והיסטורי - גביע האיגוד

9.11.2010 : סרטון תקציר של בית"ר ירושלים 8 מועדון ספורט אשדוד 0

9.11.2010 : כתבה אודות ONE.CO.IL בית"ר ירושלים 8 מועדון ספורט אשדוד 0

9/11/2010 : חפוש בית"ר ירושלים - מועדון ספורט אשדוד 0:8ONE : תקציר זכית בית"ר ירושלים בגביע הטוטו ה 2 ב 26.1.2010

MAKO 26/1/2010 : תקציר וכתבה : זכית בית"ר ירושלים בגביע הטוטו לעונת 2009/2010

NRG MAARIV 26/1/2010 : בית"ר ירושלים ניצחה 0:1 את רעננה וזכתה בגביע הטוטו 2009/2010

YNET 26/1/2010 21:37 : בית"ר י-ם מחזיקת גביע הטוטו לעונת 2009/10

WALLA 26/1/2010 : בית"ר ירושלים זכתה בגביע הטוטו 2009/2010 HAARETZ 26/1/2010 : BEITAR JERUSALEM WON TOTO CUP - 2009/2010

JEWISH CHRONICLE 27/1/2010 : BEITAR JERUSALEM WINS TOTO CUP JERUSALEM POST 27/1/2010 : Betar captures Toto Cup over Ra'anana

úàåø æëéú áéú"ø éøåùìéí áâáéò äèåèå ìòåðú 2009/2010 áàúø äøùîé www.liga.co.il/kolyom 26/1/2010 : ìòåðú 2009/2010

ONE 26/1/2010 : úâåáåú - çâéâåú - úîåðåú îçâéâåú äæëéä áâáéò äèåèå ONE 27/1/2010 : úâåáåú - çâéâåú - úîåðåú îçâéâåú äæëéä áâáéò äèåèå

ONE 27/1/2010 : àøé÷ áðàãå åùôò úàøéå ONE 26.1.2010 : גלרית 70 תמונות מגמר גביע הטוטו

WALLA 26/1/2010 : ëúáä åñøèåï äúâåáåú WALLA 26/1/2010 : ú÷öéø îùç÷ âîø âáéò äèåèå TELESPORT 26/1/2010 : äæëéä áâáéò äèåèå + úâåáåú

ääúàçãåú ìëãåøâì 26.1.2010 : úàåø äîùç÷ ääúàçãåú ìëãåøâì 26.1.2010 : ëúáä åúîåðåú äàøõ 27.1.2010 : éöç÷ ùåí : æä äúåàø ùçñø ìé

HALAMAN BEITAR JERUSALEM F.C. DI id.wikipedia.org WIKIPEDIA : 2009–10 Toto Cup Al SOCCERWAY : TOTO CUP 2009/2010

NANA10 + SPORT5 27.1.2010 : ú÷öéø äîùç÷ áçãùåú îáæ÷ éåí ã' ùåðä î÷åãîå NRG MAARIV 28/1/2010 : øàéåï òí òéãï åøã

NANA10 26/1/2010 : áéú"ø éøåùìéí æëúä áâáéò äèåèå àçøé 0:1 òì äôåòì øòððä beitar.net 26/1/2010 ãååç òì äæëéä áâáéò äèåèå åúîåðåú

SPORT5 : ú÷öéø ðöçåï áéú"ø éøåùìéí áçöé âîø âáéò äèåèå ðâã îëáé úì-àáéá SPORT5 : îùç÷é âáéò äèåèå áòåðú 2009/2010

YOUTUBE : çôåù ñøèåðé äæëéä áâáéò äîãéðä ìùðú 2009 äãååç äøàùåï ùì áéú"ø áàúø äøùîé

YNET : úàåø äîùç÷ òí åéãàå ùì äçâéâåú åäøàéåðåú

NRG : îòøéá : äãååç àåãåú æëéú áéú"ø äâáéò äîãéðä ä 7

àéúï èééá äâãåì

BEITAR-JERUSALEM

ONE : ùîòåï âøùåï - ùéø äàìéôåú åäâáéò ùì áéú"ø éøåùìéí ìòåðú 2007-2008

SPORT5 17/5/2008 : áéú"ø éøåùìéí æëúä áàìéôåú äîãéðä áôòí ä 6 - úàåø äðöçåï ðâã îëáé ðúðéä

ONE àìéôåú DUA GELAR PIALA DAN KEJUARAAN 2008 ãååç îòøéá ú÷öéø äîùç÷ îöåìí òí ú÷öéø äçâéâåú

BEITAR JERUSALEM DOUBLE TITLE ãàáì FIFA REPORT : BEITAR JERUSALEM'S DOUBLE SPORT5 îùç÷ äàìéôåú ú÷öéø îöåìí

ùç÷ðé áéú"ø îæîøéí áçãø ääìáùä ú÷öéø îöåìí áàúø äøùîé

MSN 17/5/2008 : ãàáì öäåá ùçåø

13/5/2008 : áéú"ø éøåùìéí æëúä áâáéò äîãéðä ä 6 - úàåø äîùç÷ áàúø äøùîé

WALLA 14/5/2008 : âáéò äîãéðä - ãååç îöåìí

YNET 13/5/2008 : áéú"ø âáéò äîãéðä éøåùìéí ãååç îöåìí

JPOST 14/5/2008 : BEITAR JERUSALEM WINS ISRAELI CUP

SPORT5 FILM : ú÷öéø âîø äâáéò

SPORT5 FILM : ú÷öéø äôðãìéí åöìåí äçèàú äôðãì îøâìé øàåáï òåáã

ñøèåï ãøê áéú"ø éøåùìéí àì âáéò äîãéðä 2008

SPORT5 : ùòøéí ðáçøéí ùì áéú"ø éøåùìéí áòåðú äãàáì 2007/8 SPORT5 TVRTKO KALE SHOW FILM - SELECTED PERFORMANCES

àåñó ùòøéí ðáçøéí ùì áéú"ø éøåùìéí ìãåøåúéä 1936 - 2008

WALLA : áéú"ø àìéôåú åâáéò éøåùìéí - ñ÷åø îéåçã - àåñó ëúáåú

עשרים 20 תארי בית"ר ירושלים - 20 GELAR BEITAR YERUSALEM - 20 BEITAR JERUSALEM TROPHIES UNTIL 26.1.2010

Trophies list of beitar jerusalem until 1998

BEITAR JERUSALEM WON TOTO CUP IN 23.12.1997 áéú"ø éøåùìéí 3 - îëáé úì-àáéá 1 âîø âáéò äèåèå - ñøèåï YOUTUBE 23.12.1997

PEACE CUP - YNET'S REPORT BEITAR "SALAM" JERUSALEM - SELF REPORT

BEITAR JERUSALEM FORUM

àéê ìäúôøñí - î÷åø äöäøúé áú äàìîåú àéê ìäúôøñí - öèåè øàùåï ùì äöäøúé áú äàìîåú äöåøøéí âðå åàðé îùúáç

SITI NURHALIZA BINTI TARUDINSITI NURHALIZA

SITI NURHALIZA'S RADIO STATION

COINS LINKS

WEST AFRICAN STATES 500 FRANCS 1972 - USED BY 7 COUNTRIES - FROM MY COLLECTION

GILAD ZUCKERMAN'S COINS COLLECTION

MY GUINNESS RECORD IN COINS COLLECTING

USA MINT COINPCGS- USA coinsEURO COINS

MATA MATA UANG ISLAM List of Rulers of the Islamic World

MONNAIE DE PARIS - PARIS MINT 1000 MOHUR AUCTIONED? ITEM No. 208

GOLD COINS PICTURES SHOWN BY A GOOGLE SEARCH http://www.coinlink.com PCGS PRICE GUIDE

MATA-MATA UANG HASYMONAIM - HASMONEAN COINS - מטבעות חשמונאיים

OLD JEWISH COINS - UANG UANG LOGAM YAHUDI PURBA - מטבעות יהודיים עתיקים באתר מוזיאון הכט

SEBORGA COINS GERMAN COINS FORUM KENNY ONG YEW CHUAN MALAY COINS

COINS CLUBS IN SPAIN COINS TELETRADE AN ITALIAN COINS CLUB ANDERSON ONLINE COINS SHOP

WORLD COINS TRADERS LIST WORLD COIN GALLERY RUSSIAN MINT

ASIAN COINS ANTIQUECAST MATA-MATA UANG INDONESIA

WORLD BANKNOTES ONLINE CATALOG BANK NOTE MUSEUM COIN PROJECT

ONLINE 2001 - DATE KRAUSE CATALOG - קטלוג קראוזה 2011 מקוון ONLINE KRAUSE 1801 - 1900 CATALOG ONLINE TOKENS CATALOG

ONLINE KRAUSE UNUSUAL WORLD COINS CATALOG ONLINE KRAUSE 1601 TILL TODAY GOLD COINS CATALOG

ONLINE KRAUSE 2016 EDITION 1901 - 2000

ONLINE KRAUSE 2016 EDITION 2001 - 2016 ONLINE KRAUSE 1601 - 1700 6TH EDITION KRAUSE CATALOGS DOWNLOADS

GOLD COINS OF THE WORLD / FRIEDBERG NGC WORLD COINS ONLINE PRICE GUIDE CATALOG

NGC USA ONLINE PRICE GUIDE קטלוג שקל

ORIENTAL COIN DATABASE ANCIENT + USA + WORLD COINS DATABASE

COINS FORUM USA COINS ONLINE CATALOG COINTALK

WORLD MINTS http://www.coinstudy.com EAST-ROMAN BYZANTINE COINS

ERNIE MIX COINS GOLD + SILVER COIN STANDARDS WORLD CURRENCIES ODESSA COINS MUSEUM

COINS DENOMINATIONS - NILAI-NILAI KURS YANG MATA-MATA UANG KENNEDY MINT

ERROR COINS - MATA-MATA UANG DENGAN KESILAPAN-KESILAPAN LATE ROMAN COINS / MINTS 317-498

ANCIENT COIN FORUM TAJIKISTAN COINS PAUL BAKER - AFRICAN COINS

COINS ONLINE MUSEUM NUMISTA INDIA'S COINS MINT MARKS

MALAYSIAN DYNASTIES INDONESIAN DYNASTIES SEARCH VCOINS

TRIPOD

TRIPOD HANDCRAFTED TRIPOD JAVASCRIPT + CGI LIBRARY

FIGHT THE CRIME - BERJUANG JAHAT - äìçí áôùò

 

מה ההבדל בין שאויש לסלמון ? הסלמון שב אל הנהר בו הושרץ , השאויש שב אל כוס אמו בו הושרץ

חדשות אלשאוישיה : שאויש עלה השמימה לאחר שהתפגר , ראה את גמלאי השאוישיה יושבים בגיהנום בתוך גיגיות מלאות נוזל חום ושותים קפה , בקש להיות אתם והוכנס לגיגית בגיהנום , פתאום נשמע קול : "נגמרה ההפסקה ! להוריד ראשים ! כל המלעיג על דברי שאוישיה נדון בצואה רותחת !" - על פי תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נ"ז עמוד א , וגם : תלמוד בבלי מסכת ערובין דף כ"א עמוד ב

 

 

MY OTHER PAGES

http://giladzuckerman.tk/

http://giladzuckerman.simplesite.com/

COMBINED PAGE - HALAMAN BERSAMA - LAMAN BERSAMA

http://giladzuckerman.9k.com/

http://giladzuckerman.goop.co.il/Web/

http://giladzuckerman.fav.co.il/

http://giladzuckerman.webs.com/ariel_zuckerman.html

GILAD ZUCKERMAN'S PICASA FOTO ALBUM

http://guinnessrecord.bugs3.com/index.html

http://mercuguinness.bugs3.com/index.html

http://zuckermangilad.bugs3.com/

http://irian.bugs3.com/index.html

http://kumpulangiladzuckerman.bugs3.com

http://mercuguinness.tripod.com/index.html http://members.tripod.com/mercuguinness/index.html

http://giladzuckerman.tripod.com/index.html

http://www.angelfire.com/pialakedamaian/index-2.html

http://www.angelfire.com/mercuguinness/index-2.html

http://uscoin.ning.com/profile/GILADZUCKERMAN

GILAD ZUCKERMAN'S PAGE IN www.coinnetwork.com

http://www.angelfire.com/ri2/giladzuckerman/index.html

http://giladzuckerman.meximas.com

http://imageshack.us/homepage/?user=giladzuckerman

http://giladzuckerman.weebly.com/

http://giladzuckerman.webs.com/index.html

http://mercuguinness.bravesites.com/

GILAD ZUCKERMAN'S PAGE IN FACEBOOK

GILAD ZUCKERMAN'S PAGE IN TWITTER

https://myspace.com/gilad.zuckerman

https://www.myspace.com/giladzuckerman

http://www.angelfire.com/ri/giladzuckerman/index-2.html

http://giladzuckerman.freeservers.com/favorite_links.html

http://www.homestead.com/giladzuckermanbeitarfan/files/index.htm

http://www.geocities.ws/mercuguinness/index.html

http://www.geocities.ws/giladzuckerman/index.html

http://giladzuckerman.bizland.com/

http://www.dafatar.com/?p=mercuguinness-html

http://adf.ly/6IoaB

http://giladzuckerman1.webnode.com/

http://giladzuckerman.page.tl

http://mercuguinness.page.tl

http://www.reocities.com/giladzuckerman/index.html

http://www.2all.co.il/web/Sites/mercuguinness/DEFAULT.asp

http://giladzuckerman.fotopages.com/

http://id.linkedin.com/pub/gilad-zuckerman/19/149/38

DAILY GOLD PRICES

COMMON DICTIONARIES - KAMUS-KAMUS UMUM - מלונים כלליים

BELAJAR BAHASA BAHASA - LEARN LANGUAGES - למד שפות

http://mymemory.translated.net/

MULTILINGUAL KEYBOARD

ISLAMIC - CHRISTIAN DATE CONVERTER לוח שנה

JALINAN-JALINAN / PAUTAN / TAUTAN / HUBUNGAN / PRANALA TENTANG BAHASA MELAYU / INDONESIA

ALKITAB DI BAHASA INDONESIA

KAMUS BAHASA INDONESIA - ENGLISH KAMUS BAHASA INDONESIA KAMUS MELAYU VERSI KE-4

KAMUS BAHASA INDONESIA - ENGLISH

KATA 'TELU' DI BAHASA MELAYU / INDONESIA DI KAMUS MODEN / MODEREN

KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA

CARIAN+KAMUS+BAHASA+MELAYU PENCARIAN+KAMUS+BAHASA+INDONESIA TATABAHASA MELAYU

KAMUS BAHASA MELAYU - ENGLISH

APA SELISIH ANTARA BAHASA MELAYU DAN BAHASA INDONESIA

BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INDONESIA KAMUS ASIATOUR

KAMUS BAHASA MELAYU - ENGLISH SERTA HURUF JAWI

KAMUS BERGAMBAR BAHASA INDONESIA - IBRANI - מלון עברי - אינדונסי בתמונות E-JAWI MALAY ONLINE CONVRTER

GUINNESS

GUINNESS WORLD RECORDS

OTHER LINKS

MIDI SONGS NERDWORLD INDEX

Add Me!ADD ME !

HALAMAN JAVASCRIPT JAVASCRIPT PAGE CIA WORLD FACTBOOK ALL SITES IN ISRAEL

MICROSOFT HELP PAGE MICROSOFT WEB SERVER ONLINE COMPUTING BOOKS

ACADEMIC MAP OF ISRAEL IAF NET GOOD FTP

DINOSAURICON AMPHICOELIAS FRAGILIMUS: 73 METERS LONG DINOSAURSNAGA KOMODO - KOMODO DRAGON

NICOLE VILOTEAU FILM MAJAPAHIT

CONTRADICTIONS IN THE BIBLE : HEBREW BIBLE + NEW TESTAMENT ARCHAEOLOGY - ARCHEOLOGY

CONTRADICTIONS IN THE QURAN CONTRADICTIONS IN THE BOOK OF MORMONS

iconbazaar SEARCH BY WEBPLACES

http://www.mindspring.com/~alanh/life/ SEARCH LYCOS

VB SCRIPTS FAST FTP, SEARCH AND REDIRECTION

JAVASCRIPT FREE SCRIPTS http://www.help4you.co.il/

HTML CODE TUTORIAL

GLOBAL DINTANCES CALCULATOR PagesInventory - directory

https://ipdb.at/ FREE ANTIVIRUSES LINKS PAGE

WORLD POPULATION CLOCK WORLD DAILY STATISTICS

FIGHT THE CRIME 2 https://wikileaks.org/index.en.html

http://www.InternetTrafficReport.com/ CHEAP FLIGHT FINDER

eXTReMe Tracker

TOP

Yahoo Search Engine
Google Search Engine
AltaVista Search Engine

Search :